Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dierenkracht 

Dierenkracht is opgericht door Eveline Librecht gevestigd te Moen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0740.481.667 Iedere cliënt of opdrachtgever die een samenwerking met Dierenkracht aangaat is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en integraal te hebben goedgekeurd.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Counselor: Eveline Librecht
Cliënt: Elke partij of natuurlijk persoon die een overeenkomst aangaat, al dan niet via een tussenpersoon.
Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Counselor en Opdrachtgever.
Partijen: Counselor en Cliënt
Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanmeldingen, inschrijvingen, offertes en overeenkomsten van of met de Counselor en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan enkel en mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Bijzondere voorwaarden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld voor opdrachtgevende scholen of verenigingen, worden vermeld op de offerte/bestelbon en/of factuur.

 Artikel 3: Tarieven en betaling
De tarieven zijn in EURO en vrijgesteld van BTW.
Voor de betaling ontvangt de Cliënt digitaal een factuur. Deze factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden en ten laatste voor aanvang van de dienst. Bij betalingsachterstand is de Counselor gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

Artikel 4: Annuleren of verzetten van afspraken
De Cliënt kan een afspraak kosteloos annuleren en verplaatsen tot 48 uur voorafgaand aan de sessie. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulatie op de dag zelf of bij niet-verwittigde afwezigheid zal de gemiste afspraak volledig worden aangerekend.
De Counselor is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. De Counselor zal de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare,…

 Artikel 5: Psycho-sociale trajecten/counseling aan een minderjarige
Er is toestemming van beide juridische ouders nodig voor de hulpverlening aan een minderjarige. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Counselor kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Artikel 6: Geheimhouding psycho-sociale trajecten/counseling
De Counselor heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan alleen met schriftelijke toestemming van de Cliënt gegevens aan derden verstrekken. De geheimhoudingsplicht kan enkel worden opgegeven wanneer hier een geldige reden voor bestaat (vb. noodtoestand). Anoniem casussen bespreken met collega’s die gebonden zijn aan hetzelfde beroepsgeheim valt niet onder het doorbreken van de vertrouwelijkheid.

 Artikel 7: Supervisie/intervisie van de Counselor
Om begeleidingstrajecten verder te optimaliseren en in het kader van blijvende kwaliteitsbewaking worden geregeld vormingen en opleidingen gevolgd door de counselor. In het kader hiervan dient de counselor supervisies en intervisies te volgen. Om haar proces als counselor van nader te bekijken is het soms nodig om beeld- en of audio opnames van sessies mee te nemen en te laten zien of horen tijdens de supervisies/intervisies waarbinnen mede collega-hulpverleners geheimhoudingsplicht hebben. Na de supervisie of intervisie worden deze opnames vernietigd of versleuteld in het elektronisch dossier bewaard. Als Cliënt kan u hieronder aanduiden waarvoor u uw toestemming geeft:
–  Ik geef toestemming voor audio-opnames die mogen gebruikt worden voor supervisie/intervisie van de Counselor ◊
– Ik geef toestemming voor video-opnames die mogen gebruikt worden voor supervisie/intervisie van de Counselor. De Cliënt komt hierbij onherkenbaar in beeld ◊

Artikel 8: Transparantie
De cliënt heeft recht op goede informatie over de behandelmogelijkheden en de voortgang van een psycho-sociaal traject/counseling.

Artikel 9: Stiptheid
Er wordt stiptheid verwacht, zowel van de cliënt als van de Counselor. Een afspraak wordt niet verlengd indien de cliënt te laat komt.

Artikel 10: Workshops en verjaardagsfeestjes
Tijdens een workshop/verjaardagsfeestje mogen er foto’s worden gemaakt die vervolgens op de Facebookpagina van Dierenkracht of de website van Dierenkracht mogen geplaatst worden. Indien jouw kind enkel anoniem in beeld mag komen duidt dit dan hier aan ◊
Tijdens een workshop/verjaardagsfeestje wordt er een hapje en drankje ter beschikking van de Cliënt gesteld. De Counselor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele allergische reactie op voedingsbestandsdelen. Indien de Cliënt weet dat hij allergisch is aan bepaalde voedingsbestandsdelen dient hij de Counselor hiervan op voorhand van op de hoogte te houden.
Een workshop kan pas doorgaan bij inschrijving en betaling van minstens drie deelnemers. Indien een workshop bij gebrek hieraan niet kan doorgaan, wordt het reeds betaalde bedrag van deze workshop integraal aan de Cliënt terugbetaald. 

Artikel 11: Regels rond een afspraak voor kinderen
Er is geen wachtruimte. Dit betekend dat het kind wordt gebracht en wordt opgehaald op de afgesproken tijdstippen.
De ouder(s) dient/dienen tijdens het psycho-sociaal traject/counseling of workshop met het kind telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel kort de gelegenheid om de Counselor te spreken. Bij een psycho-sociaal traject/counseling volgt op het einde van het traject het evaluatiegesprek met de ouder(s), waar we de vorderingen van het kind bespreken.

Artikel 12: Toegankelijkheid
Het terrein, de gebouwen en de sessies zijn enkel toegankelijk mits afspraak en onder begeleiding van de Counselor.
Parkeren kan aan de straatkant. Opritten dienen hierbij vrij gehouden te worden.
De Counselor is niet verantwoordelijk voor ongevallen in en rond de praktijk (gebouw, parking, terreinen,…)

Artikel 13: Verslaggeving
Verslaggeving gebeurt mondeling tijdens een duidings-of evaluatiegesprek. Er worden nimmer schriftelijke verslagen opgemaakt. In het kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling wordt bijgevolg ook geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures. 

 Artikel 14: Afspraken m.b.t. de dieren
De Cliënt dient respectvol om te gaan met de therapiedieren en dient zich te houden aan de geldende regels die in de eerste sessie worden meegedeeld. Indien de Cliënt zich niet aan de regels houdt, kan de Counselor de sessies opschorten zonder terugbetaling. Wanneer een therapiedier tijdens een sessie gevaar dreigt te lopen of zijn welbevinden op eender welke manier in het gedrag komt, dan wordt het dier onmiddellijk uit de situatie gehaald en wordt de sessie door de Counselor eveneens opgeschort zonder terugbetaling. Bij dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.
Indien een therapiedier ziek of herstellende is, wordt hij op rust gezet en neemt hij niet deel aan de sessie. De Counselor kan hierbij beslissen om de de sessie in te vullen zonder therapiedier, een ander therapiedier of in onderling overleg met de Cliënt de afspraak uit te stellen naar een later tijdstip.
De counselor heeft steeds de eindbeslissing over het al dan niet inschakelen van bepaalde dieren tijdens een sessie. 

Artikel 15: Beperking van aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De Cliënt zal zichzelf verder in zijn eigen proces ontwikkelen. De Counselor is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Counselor.
De Counselor streeft naar het verstrekken van zo correct mogelijke informatie, maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie in bijvoorbeeld folders voor welk gebruik dan ook garanderen. De Counselor kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De Counselor is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de Cliënt zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. Cliënten, gebruikers of derden, noch is de Counselor verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.
De Counselor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, verlies, diefstal, letsel of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. De Cliënt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de Cliënt zelf, danwel van derden.

Artikel 16: Privacybeleid
De Cliënt heeft kennisgenomen van het privacybeleid en gaat hiermee akkoord. 

Artikel 17: Klachten
Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan de Counselor via Dierenkracht, Olieberg 58 te 8552 Moen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming met prestatiedatum te bevatten, zodat de Counselor in staat is adequaat te reageren. 

Artikel 18: Eigendomsbehoud
Alle door de Counselor verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Counselor worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht. 

Deze voorwaarden kunnen nagelezen worden op www.dierenkracht.be 

Opgemaakt te Moen, januari 2020

error: Opgelet!: Op deze tekst rust copyright! Kopiëren, opslaan of verspreiden maakt inbreuk op auteursrecht.