+32 487 50 58 56 eveline@dierenkracht.be

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Eveline Librecht – Dierenkracht is gevestigd te Moen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0740.481.667. Iedere Cliënt of Opdrachtgever die een samenwerking met Eveline Librecht – Dierenkracht aangaat, is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en integraal te hebben goedgekeurd.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Therapeut: Eveline Librecht – Dierenkracht
Cliënt: Elke partij of natuurlijk persoon die een overeenkomst aangaat, al dan niet via een tussenpersoon.
Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Therapeut en Opdrachtgever/Cliënt.
Partijen: Therapeut en Cliënt
Schriftelijk: Schriftelijk dan wel langs elektronische weg
Dienst of diensten: eender welke activiteit die de cliënt afneemt, zoals deze onder meer omschreven staat op de website
Website:  www.evelinelibrecht.be en www.dierenkracht.be 

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanmeldingen, inschrijvingen, offertes en overeenkomsten van of met de therapeut en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan enkel en mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Bijzondere voorwaarden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld voor opdrachtgevende scholen of verenigingen, worden vermeld op de offerte/bestelbon en/of factuur.

Artikel 3: Tarieven en betaling
De tarieven zijn in EURO en vrijgesteld van BTW.
Voor elke dienst die de Cliënt afneemt dient er in beginsel steeds vooraf betaald te worden. De betaling dient aangekomen zijn op de rekening van Therapeut vóór aanvang van een consult of begeleiding. 
Zolang de cliënt niet betaald heeft, is de Therapeut niet verplicht om de diensten te verstrekken en heeft de Therapeut het recht om de Overeenkomst te annuleren.
Indien er gebruik wordt gemaakt van een factuur dient deze binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden en ten laatste voor aanvang van de dienst. Bij betalingsachterstand is de Therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

Artikel 4: Online therapie 

Voor online therapie via videobellen wordt er beroep gedaan op de diensten van externe, professionele en gespecialiseerde partners die een online vergaderplatform beheren. Bij videobellen wordt er gebruik gemaakt van het platform ‘Whereby’ of ‘MS Teams’. Bij het gebruik van deze platforms zijn de algemene voorwaarden van de beheerder van het platform van toepassing. De therapeut is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor de afhandeling van de diensten voor beeldbellen, of voor de verwerking en bewaring van de vertrouwelijke gegevens door deze platforms. Dergelijke platforms verzamelen een aantal gegevens om ervoor te zorgen dat de dienstverlening optimaal is. Indien het onwaarschijnlijke scenario van een datalek zich zou voordoen, verbinden wij ons ertoe jou daarvan binnen de 72 uur op de hoogte te brengen. 

Artikel 5: Annuleren of verzetten van afspraken

De Cliënt kan een afspraak kosteloos annuleren en verplaatsen tot 48 uur voorafgaand aan de sessie. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulatie op de dag zelf of bij niet-verwittigde afwezigheid zal de gemiste afspraak volledig worden aangerekend.
De Therapeut is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. De Therapeut zal de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare,…

Aangekochte pakketten worden op geen enkele wijze terugbetaald. 

Artikel 6: Psycho-sociale trajecten/therapie aan een minderjarige

Er is toestemming van beide juridische ouders nodig voor de hulpverlening aan een minderjarige. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Artikel 7: Geheimhouding psycho-sociale trajecten/therapie

De Therapeut heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan alleen met schriftelijke toestemming van de Cliënt gegevens aan derden verstrekken. De geheimhoudingsplicht kan enkel worden opgegeven wanneer hier een geldige reden voor bestaat (vb. noodtoestand). Anoniem casussen bespreken met collega’s die gebonden zijn aan hetzelfde beroepsgeheim valt niet onder het doorbreken van de vertrouwelijkheid.

Artikel 8: Supervisie/intervisie van de Therapeut

Om begeleidingstrajecten verder te optimaliseren en in het kader van blijvende kwaliteitsbewaking worden geregeld vormingen en opleidingen gevolgd door de Therapeut. In het kader hiervan dient de Therapeut supervisies en intervisies te volgen. Om haar proces als Therapeut van nader te bekijken is het soms nodig om beeld- en of audio opnames van sessies mee te nemen en te laten zien of horen tijdens de supervisies/intervisies waarbinnen mede collega-hulpverleners geheimhoudingsplicht hebben. Na de supervisie of intervisie worden deze opnames vernietigd of versleuteld in het elektronisch dossier bewaard. Als Cliënt kan u hieronder aanduiden waarvoor u uw toestemming geeft:
–  Ik geef toestemming voor audio-opnames die mogen gebruikt worden voor supervisie/intervisie van de Therapeut ◊
– Ik geef toestemming voor video-opnames die mogen gebruikt worden voor supervisie/intervisie van de Therapeut. De Cliënt komt hierbij onherkenbaar in beeld ◊

Artikel 9: Transparantie

De Cliënt heeft recht op goede informatie over de behandelmogelijkheden en de voortgang van een psycho-sociaal traject/begeleiding.

Artikel 10: Stiptheid

Er wordt stiptheid verwacht, zowel van de Cliënt als van de Therapeut. Een afspraak wordt niet verlengd indien de cliënt te laat komt.

Artikel 11: Workshops

Tijdens een workshop mogen er foto’s worden gemaakt die vervolgens op de Facebookpagina of de website mogen geplaatst worden. Indien jouw kind enkel anoniem in beeld mag komen duidt dit dan hier aan ◊
Tijdens een workshop wordt er een hapje en drankje ter beschikking van de Cliënt gesteld. De Therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele allergische reactie op voedingsbestandsdelen. Indien de Cliënt weet dat hij allergisch is aan bepaalde voedingsbestandsdelen dient hij de Therapeut hiervan op voorhand van op de hoogte te houden.
Een workshop kan pas doorgaan bij inschrijving en betaling van minstens drie deelnemers. Indien een workshop bij gebrek hieraan niet kan doorgaan, wordt het reeds betaalde bedrag van deze workshop integraal aan de Cliënt terugbetaald. 

Artikel 12: Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen wachtruimte. Dit betekend dat het kind wordt gebracht en wordt opgehaald op de afgesproken tijdstippen.
De ouder(s) dient/dienen tijdens het psycho-sociaal traject/therapie of workshop met het kind telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel kort de gelegenheid om de Therapeut te spreken. Bij een psycho-sociaal traject/therapie volgt op het einde van het traject het evaluatiegesprek met de ouder(s), waar we de vorderingen van het kind bespreken.

Artikel 13: Toegankelijkheid

Het terrein, de gebouwen en de sessies zijn enkel toegankelijk mits afspraak en onder begeleiding van de Therapeut.
Parkeren kan aan de straatkant. Opritten dienen hierbij vrij gehouden te worden.
De Therapeut is niet verantwoordelijk voor ongevallen in en rond de praktijk (gebouw, parking, terreinen,…)

Artikel 14: Verslaggeving

Verslaggeving gebeurt mondeling tijdens een duidings-of evaluatiegesprek. Er worden nimmer schriftelijke verslagen opgemaakt. In het kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling wordt bijgevolg ook geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures. 

Artikel 15: Afspraken m.b.t. de dieren

De Cliënt dient respectvol om te gaan met de therapiedieren en dient zich te houden aan de geldende regels die in de eerste sessie worden meegedeeld. Indien de Cliënt zich niet aan de regels houdt, kan de Therapeut de sessies opschorten zonder terugbetaling. Wanneer een therapiedier tijdens een sessie gevaar dreigt te lopen of zijn welbevinden op eender welke manier in het gedrag komt, dan wordt het dier onmiddellijk uit de situatie gehaald en wordt de sessie door de Therapeut eveneens opgeschort zonder terugbetaling. Bij dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.
Indien een therapiedier ziek of herstellende is, wordt hij op rust gezet en neemt hij niet deel aan de sessie. De Therapeut kan hierbij beslissen om de sessie in te vullen zonder therapiedier, een ander therapiedier of in onderling overleg met de Cliënt de afspraak uit te stellen naar een later tijdstip.
De Therapeut heeft steeds de eindbeslissing over het al dan niet inschakelen van bepaalde dieren tijdens een sessie. 

Artikel 16: Beperking van aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De Cliënt zal zichzelf verder in zijn eigen proces ontwikkelen. De Therapeut is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Therapeut.
De Therapeut streeft naar het verstrekken van zo correct mogelijke informatie, maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie in bijvoorbeeld folders voor welk gebruik dan ook garanderen. De Therapeut kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De Therapeut is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de Cliënt zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. Cliënten, gebruikers of derden, noch is de Therapeut verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.
De Therapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, verlies, diefstal, letsel of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. De Cliënt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de Cliënt zelf, dan wel van derden.

Artikel 17: Privacybeleid

De Cliënt heeft kennisgenomen van het privacybeleid en gaat hiermee akkoord. 

 Artikel 18: Klachten
Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan de Therapeut via Eveline Librecht, Olieberg 58 te 8552 Moen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming met prestatiedatum te bevatten, zodat de Therapeut in staat is adequaat te reageren. 

Artikel 19: Eigendomsbehoud

Alle door de Therapeut verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Therapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht. 

 

Deze voorwaarden kunnen nagelezen worden op website.

 

Opgemaakt te Moen, september 2023

Scan de code