+32 487 50 58 56 eveline@dierenkracht.be

Privacybeleid

Privacybeleid 

Algemene privacyverklaring Eveline Librecht – Dierenkracht
(Versie 01-11-2020)

1. Algemeen 

Eveline Librecht – Dierenkracht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om uw privacy te waarborgen.

Eveline Librecht – Dierenkracht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998. Door middel van huidige privacyverklaring stelt Eveline Librecht zich ook in regel met de Europese vordering 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacyverklaring
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eveline Librecht – Dierenkracht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Eveline Librecht – Dierenkracht
Olieberg 58
8552 Moen
0487 50 58 56
eveline@dierenkracht.be 

2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonlijke gegevens die Eveline Librecht – Dierenkracht verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijks gevraagd, opgeslagen, verzameld of verwerkt kunnen worden in het kader van begeleidingen, counseling, therapie en workshops:
–  Accountgegevens: naam, voornaam, roepnaam, geboortedatum, e-mailadres
–  Adresgegevens en telefoonnummer/mobielnummer
–  Aan begeleiding (coaching/counseling/therapie) gerelateerde gegevens. Tijdens het intakegesprek, waar de zorgvraag in kaart wordt gebracht, worden extra persoonlijke gegevens verzameld zoals geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling,…
–  Overige persoonsgegevens en relevante documenten die je actief verstrekt tijdens gesprekken
–  Indien de aangemelde persoon minderjarig is worden ook de gegevens van de ouders opgenomen in het dossier (Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.)
–  Deelname aan workshop, traject of specifieke training
Verkregen persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de dienstverlening en om o.a. te bellen voor een afspraak of voor administratieve zaken indien nodig. De Therapeut is aan geheimhouding over zijn werk gebonden. Een uitzondering kan zijn wanneer zich levensbedreigende situaties voor de cliënt of voor derden voordoen, maar hij bespreekt dit vooraf met de cliënt.

Wanneer je inschrijft op onze nieuwsbrief, verzamelen we volgende gegevens:
– Naam, voornaam, mailadres

Eveline Librecht – Dierenkracht kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het  mogelijk de Eveline Librecht – Dierenkracht website permanent te optimaliseren voor gebruikers.

3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken we die?

We verwerken persoonsgegevens:
–  teneinde de door uw gevraagde dienst te kunnen leveren, is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door u werd gevraagd
–  het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of promo’s
–  om te kunnen helpen na het invullen van een contactformulier of aanklikken van de e-mail op de website
–  uit anonieme statistieken voor het verbeteren van onze website en dienstverlening

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden. 

Soms is het aangewezen om andere betrokken hulpverleners te contacteren en gegevens uit te wisselen of op te vragen. Indien dit nodig is, wordt hierbij een extra document gevoegd waarbij de cliënt uitdrukkelijke toestemming tot uitwisseling geeft.
Indien er via schriftelijke stukken aan derden informatie wordt verschaft over de cliënt, dan bespreekt de Therapeut dit eerst met de cliënt. De stukken worden toegevoegd aan het dossier.

5. Bewaartermijn 

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard maar nooit langer dan nodig voor het uitvoeren van activiteiten tenzij we op grond van wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
Voor het versturen van nieuwsbrieven: uw naam, voornaam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk wel uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar ons algemene mailadres.
Op het moment dat u contact opneemt met Eveline Librecht – Dierenkracht via mail of het contactformulier, worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. De mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
Om begeleidingstrajecten verder te optimaliseren en in het kader van blijvende kwaliteitsbewaking worden geregeld vormingen en opleidingen gevolgd door de Therapeut. In het kader hiervan dient de Therapeut supervisies en intervisies te volgen. Om haar proces als Therapeut van nader te bekijken is het soms nodig om beeld- en of audio opnames van sessies mee te nemen en te laten zien of horen tijdens de supervisies/intervisies waarbinnen mede collega hulpverleners geheimhoudingsplicht hebben. U kan zelf aangeven of u hiervoor toestemming geeft om een sessie op te nemen en dat deze getoond wordt tijdens supervisies/intervisies van de Therapeut. Nadien worden deze opnames vernietigd of versleuteld in het elektronisch dossier bewaard.

6. Uw recht omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Persoonlijke werkaantekeningen van de Therapeut horen niet bij het dossier. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eveline@dierenkrachtbe. Om misbruik te voorkomen en ter bescherming van uw privacy vragen wij om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u dan ook om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Eveline Librecht – Dierenkracht zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u dit kan doen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

8. Wijziging privacy statement 

Eveline Librecht – Dierenkracht kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website.

Cookie disclaimer 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Het gebruik van cookies kan u beheren in uw browser. Opgeslagen cookies kan u desgewenst ook verwijderen. Ga hiervoor naar de handleiding van je browser (via de helpfunctie).

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Website disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Eveline Librecht – Dierenkracht of rechthoudende derden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op onze website te gebruiken, te kopiëren, op te slaan of te vermenigvuldigen.

Geen garantie op juistheid 

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Eveline Librecht – Dierenkracht zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Eveline Librecht – Dierenkracht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site.  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Eveline Librecht – Dierenkracht te mogen claimen of te veronderstellen.

Eveline Librecht – Dierenkracht kan de inhoud van deze site (links inbegrepen) te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen. Eveline Librecht – Dierenkracht garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. Eveline Librecht – Dierenkracht wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsten van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Eveline Librecht niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Toepasselijk recht 

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Scan de code